24.06.2019 Warsztaty wiedzy obywatelskiej i wiedzy o samorządzie (zajęcia IV)

24.06.2019 Warsztaty wiedzy obywatelskiej i wiedzy o samorządzie (zajęcia IV)

Dnia 24.06.2019r. w Centrum Aktywności Seniorów Geriatrics, ul. Drożdżowa 2 w Krakowie odbyły się czwarte warsztaty wiedzy obywatelskiej i wiedzy o samorządzie .

 

Na warsztatach prowadzący rozpoczął omawianie tematu praw człowieka. Zwrócił uwagę, że nie  ma jednej ogólnie przyjętej definicji praw człowieka. Możemy uznać, że „prawa człowieka to powszechne normy moralne o charakterze podstawowym, przynależne każdej jednostce w jej kontaktach z państwem.

Pojęcie praw człowieka opiera się na trzech tezach: po pierwsze, że każda władza jest ograniczona; po drugie, że każda jednostka posiada sferę autonomii, do której nie ma dostępu żadna władza; po trzecie, że każda jednostka może się domagać od państwa ochrony jej praw” (Źródło: W. Osiatyński, Wprowadzenie do pojęcia praw człowieka, [w:] Szkoła praw człowieka. Teksty wykładów, z. 1, Warszawa 1998, s. 16). Wyraźnie widać, że w tej definicji położono nacisk na uznanie praw człowieka jako kategorii praw moralnych, nie zaś pozytywnych (stanowionych przez państwo). Jest to niezwykle istotne, oznacza bowiem, że państwo (władza) nie nadaje nam praw człowieka, a co najwyżej w różnych dokumentach je potwierdza.

Mamy prawa, ponieważ jesteśmy ludźmi i wynikają one z naszego człowieczeństwa. Prawa człowieka definiuje się też jako „wolności, środki ochrony oraz świadczenia, których respektowania właśnie jako praw, zgodnie ze współcześnie akceptowanymi wolnościami, wszyscy ludzie powinni móc się domagać od społeczeństwa, w którym żyją” (Encyclopedia of Public International Law, t. 8, Amsterdam – New York – Oxford 1985, s. 268).

Źródłem praw człowieka jest godność ludzka. Uznaje się ją za wartość przyrodzoną i niezbywalną, przypisaną do każdej jednostki ludzkiej. Zasada poszanowania godności ludzkiej potwierdzona została w wielu dokumentach, m.in. w Powszechnej deklaracji praw człowieka z 1948 r. oraz w Konstytucji RP z 1997 r.

Powszechna deklaracja praw człowieka
Art. 1
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.

Konstytucja RP z dnia 7 kwietnia 1997 r.
Art. 30
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Zapraszamy seniorów z CAS Geriatrics na kolejne zajęcia, które odbędą się 08.07.2019 r. przy ul. Drożdżowej 2 w Krakowie, godz. 16.00 – 18. 00. Zapisy na kolejne warsztaty wiedzy obywatelskiej i wiedzy o samorządzie są prowadzone codziennie w Kawiarence seniora czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 15.30 – 20.30, tel. 798921638, 667248065 oraz e-mail: e.zytynskachwast@interia.pl.

 

Serdecznie zapraszamy!

Prezes Fundacji Geriatrics

Elżbieta Żytyńska-Chwast

Close Menu