29.04.2019r Gry stolikowe w CAS Geriatrics

29.04.2019r Gry stolikowe w CAS Geriatrics

Dnia 29.04.2019r w Centrum Aktywności Seniorów Geriatrics, ul. Drożdżowa 2 w Krakowie odbyło się pierwsze wielopokoleniowe spotkanie miłośników gier stolikowych.

Podczas zajęć seniorzy integrowali się z młodzieżą, ucząc się zasad grier Dixit, Odadnicy, szachy, itp. Jako wprowadzenie do zajęć prowadząca omówiła podstawowe funkcje gier, które mają znaczenie dla osób w późnej dorosłości.

Zajęcia „Gry stolikowe” prowadzi psycholog/psychogeriatra, która zwróciła uwagę, że gry są ważnym i wiodącym środkiem kształtowania odpowiednich funkcji wykonawczych, postaw i nastawień człowieka  wobec nauki, pracy i innych osób.

Prowadząca zajęcia omówiła wybrane funkcje gier stolikowych, takie jak:

  1. Funkcja kształcąca,
  2. Funkcja poznawcza,
  3. Funkcja motywacyjna,
  4. Funkcja integracyjna,
  5. Funkcja wychowawcza,
  6. Funkcja terapeutyczna,
  7. Funkcja projekcyjna.

 

Funkcja kształcąca gry polega na doskonaleniu i rozwijaniu procesów i zdolności orientacyjno-poznawczych u seniorów. Podczas gry rozwijają się u osób starszych właściwości, które są niezbędne i potrzebne w  ciągłym procesie uczenia się.  Senior nabywa lepsze umiejętności planowania  realizacji zamierzeń, koncentrowania uwagi na wybranym przedmiocie, rozwija swoją wyobraźnię, ćwiczy pamięć, umiejętności analizy i syntezy porównywanego i obserwowanego wycinka rzeczywistości. Funkcja kształcąca  wiąże się z tym, że kształcą się nasze zmysły, doskonali się nasza sprawność motoryczna, wzbogaca się nasza wiedza o świecie, a także wzbogaca się wiedza nasza  o samym sobie, to znaczy poznajemy swoje możliwości i uczymy się je oceniać.

Funkcja poznawcza gier związana jest z tym, że  gry, np. ukierunkowane na cele poznawcze służą gromadzeniu materiału o otaczającej rzeczywistości społecznej i przyrodniczej oraz utrwaleniu i operowaniu zdobytymi informacjami. W grach dydaktycznych o charakterze poznawczym seniorzy wykonują zadania do realizacji, których potrzebna jest określona wiedza o rzeczach, zjawiskach, prawidłowościach i otaczającej  rzeczywistości. Gry poznawcze pełnią rolę wspomagającą w zakresie podtrzymywania funkcji wykonawczych, ćwiczą pamięć i przypominają uczestnikom  o istocie  poznawanych rzeczy, zjawisk i ich prawidłowościach .

Funkcja motywacyjna gier polega na pobudzaniu do aktywności poznawczej, która ma wyzwalać i rozwijać u osób starszych zainteresowania otoczeniem. Funkcja motywacyjna gier dydaktycznych jest więc przygotowaniem do podejmowania samodzielnych działań, obserwacji; wdraża do świadomej dyscypliny. Gry zapewniają większą koncentrację oraz motywację do bardziej intensywnego uczenia się, które sprzyja rozwojowi twórczości, umożliwiają nasilenie kontaktu między uczestnikami gier, wdrażają do świadomej dyscypliny.

Funkcja integracyjna gier  polega na tym, że  jest to jedna z form działalności ludzkiej, urozmaicona zadaniami ( ćwiczenia sprawiają uczestnikom przyjemność i zadowolenie z faktu wykonania danych czynności), które są wykonywane  w miłej, towarzyskiej atmosferze i dają możliwość  zdobycia nowych wiadomości i umiejętności , a także pozwalają te nowe treści skutecznie utrwalić. Grając w gry osoby w późnej dorosłości mogą podtrzymywać swoje kompetencje w zakresie prawidłowej oceny współgrających i siebie z punktu widzenia zawartych  w grach reguł. Jest to ważny czynnik integrującym procesy poznawania, działania i przeżywania. 

Funkcja wychowawcza gier związana jest z przypominaniem sobie norm, reguł obowiązujących w różnych sytuacjach.

Funkcja terapeutyczna (korekcyjna) gier wiąże się z tym, że  osoby starsze biorąc udział z zajęciach „Gry stolikowe” mogą uwolnić się od napięć, emocji, swobodniej wyrażać uczucia oraz zajęcia są przestrzenią w której seniorzy uczą się  lepiej rozwiązywać swoje bieżące problemy społeczne. 

Funkcja projekcyjna – wiąże się z tym, że seniorzy grając w gry wchodzą w różne sytuacje i wykonują różne zadania , pełnić różne role. Dzięki tej funkcji  mogą wychwycić mocne i słabe swoje strony.

 

Omówione w/w funkcje odgrywają ważną rolę w rozwoju umysłowym i społecznym człowieka, który powinien trwać całe życie.

Gry stolikowe to czas, kiedy możemy lepiej poznać siebie samych, nasze sposoby funkcjonowania w grupie, dowiedzieć się o psychologicznym podejściu do relacji interpersonalnych, poznać strategię ustanawiania celów oraz zwiększania motywacji.

Zapraszamy seniorów z CAS Geriatrics na kolejne zajęcia, które odbędą się 06.05.2019 r. przy ul. Drożdżowej 2, w Krakowie, godz. 18.00 – 20.00. Zapisy na zajęcia „Gry stolikowe” prowadzone są codziennie w Kawiarence Seniora, czynnej od poniedziałku do piątku, w godzinach 15.30 – 20.30, tel. 798921638, 667248065 oraz e-mail: e.zytynskachwast@interia.pl (w okresie od 01.05.2019r do 05.05.2019r Kawiarenka Seniora będzie nieczynna, stąd proszę w w/w sprawie o kontakt telefoniczny).

1.29.04.2019 Notatka prowadzącego Gry stolikowe

 

 

Serdecznie zapraszam!

Prezes Fundacji Geriatrics

Elżbieta Żytyńska-Chwast

Close Menu