Regulamin wolontariatu w Fundacji Geriatrics

Regulamin wolontariatu w Fundacji Geriatrics

FUNDACJA GERIATRICS

UL. SĄDOWA 7/39

31-542 Kraków

NIP: 6751629658

konto: Raiffeisen Bank Polska S.A.

rachunek nr 39 1750 0012 0000 0000 3879 6879

 

 

REGULAMIN WOLONTARIATU

§1

Organizatorem Wolontariatu jest Fundacja Geriatrics z siedzibą w Krakowie,  ul. Sądowa 7/39, 31-542 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000705489, NIP:6751629658, REGON: 36898282500000, reprezentowaną przez: Marzenę Woźniak– Prezes Zarządu http://fundacjageriatrics.pl/ofundacji/

§2

Za kontakt i współpracę z wolontariuszami odpowiada koordynator wolontariatu.

Rekrutacja

§1

Aby zgłosić się na wolontariat należy wysłać CV na adres e-mail: e.zytynskachwast@interia.pl  do 30.08.2018r.

§2

Na podstawie zgłoszeń koordynator wolontariatu przeprowadza rekrutację – zastrzegając sobie

możliwość skontaktowania się z wybranymi osobami. Informacja o przyjęciu/nie przyjęciu na

wolontariat będzie przesłana na indywidualny adres mailowy podany w CV w terminie 7 dni

po zamknięciu rekrutacji.

§3

Kandydat przesyłając CV określa obszar działań, na podstawie którego jako wolontariusz zostaje przydzielony do konkretnych zadań.

Zadania dla wolontariuszy

§1

Obszary działań wolontariuszy Fundacji Geriatrics i opisy zadań:

 1. Zajęcia psychologiczne
 2. Zajęcia prawne
 3. Zajęcia terapeutyczne (uzależnienia, terapia)
 4. Zajęcia art-terapia (plastyczne, warsztaty z filcu, fotograficzne, decoupage, itp.)
 5. Zajęcia literackie
 6. Spotkania integracyjne –eventy
 7. Wolontariusze zbiórki publicznej „Złotówka na aktywizację młodości w późnej dorosłości” (nr 2018/1249/OR)

§2

Wolontariusz w zależności od działu otrzyma indywidualny harmonogram godzinowy pracy i zobowiązany jest do punktualnego stawieniu się w wyznaczonym miejscu i czasie oraz przez ustaloną długość trwania wolontariatu.

Prawa i obowiązki wolontariusza

§1

Organizator przed rozpoczęciem współpracy zapewnia przeszkolenie wolontariuszy na którym otrzymają komplet informacji organizacyjnych.

§2

Każdy wolontariusz otrzyma certyfikat potwierdzający udział w wolontariacie organizowanym przez Fundację Geriatrics.

Na prośbę wolontariusza może zostać wystawiona dodatkowa pisemna opinia na temat, działań w ramach wolontariatu.

§3

Wolontariuszowi Organizator zapewnia: koszulkę wolontariusza, pisemne porozumienie o

współpracy, opiekę i wsparcie koordynatora wolontariuszy.

 

Zobowiązania Wolontariusza

§1

Podejmując udział w wolontariacie w Fundacji Geriatrics wolontariusz zobowiązuje się:

 1. Dbać o mienie powierzone mu podczas pracy.
 2. Przestrzegać Regulaminu Wolontariatu i zasad poznanych na spotkaniu organizacyjnym.
 3. Współpracować z innymi pracownikami, specjalistami i wolontariuszami działającymi w Fundacji Geriatrics.
 4. Swoją postawą reprezentować godnie samego siebie oraz dbać o dobry wizerunek Organizatora.

Dane osobowe

§1

Kandydat przesyłając swoje CV wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych

(imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji wolontariuszy

przez Fundację Geriatrics z Krakowa oraz w celu organizacji wolontariatu.

Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, ani wykorzystywane do innych celów niż te, wskazane powyżej.

§2

Wolontariusze, którzy podczas swoich zadań będą mieli dostęp do danych osobowych uczestników i/lub Beneficjentów usług Fundacji Geriatrics zobowiązują się pisemnie do zachowania poufności i przetwarzania danych zgodnie z udzielonym upoważnieniem Administratora Danych.

Zakończenie współpracy

§1

Rozwiązanie umowy może nastąpić:

 1. W każdej chwili na podstawie porozumienia stron.
 2. W każdej chwili w przypadku złamania postanowień umowy lub prawa przez jedną ze stron.

 

Regulamin wolontariatu do pobrania: Regulamin wolontariatu

 

Prezes Fundacji Geriatrics

Marzena Woźniak

Close Menu