O nas

O nas

Fundacja Geriatrics z siedzibą w Krakowie

została ustanowiona przez Fundatora Marcina Chwast aktem notarialnym z dnia 26.06.2017r, repertorium A numer 4857/2017 w Kancelarii Notarialnej w Krakowie. Następnie decyzją z dnia 13.12.2017r Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy wpisał Fundację Geriatrics do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000705489.

 

Głównym celem działalności Fundacji Geriatrics będzie aktywizacja osób w późnej dorosłości, poprzez integrację międzypokoleniową, tworzenie płaszczyzn animacji środowiskowej ukierunkowanej na rozwój i wzmacnianie potencjału i podmiotowości tej grupy społecznej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej seniorów zamieszkałych na terenie miast gdzie będzie działać Fundacja. Dodatkowo Fundacja Geriatrics zamierza  poszerzać świadomości na temat promocji zdrowia i zachowań zdrowotnych, głownie w późnej dorosłości.

W pierwszym etapie działalności Fundacja Geriatrics zamierza realizować takie cele szczegółowe jak:
• Aktywizacja osób starszych;
• Integracja osób starszych;
• Poprawa jakości życia osób starszych;
• Poprawa samopoczucia osób starszych;
• Poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego osób starszych;
• Zwiększenie wiedzy na temat dostępnych form wsparcia osób starszych;
• Zwiększenie wiedzy i świadomości na temat zagrożeń społecznych;
• Udzielenie podstawowej wiedzy na temat psychologii emocji, stresu, komunikacji;
• Zwiększenie kompetencji i zasobów;
• Zwiększenie świadomości osób starszych na temat pielęgnowania zdrowia, istotnej roli profilaktyki, rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia;
• Zwiększenie wiedzy na temat przepisów i procedur prawnych, medycznych, itp.: aktualnie obowiązujących i mających wpływ na codzienną sytuację życiową osób w późnej dorosłości;
• Zwiększenie wiedzy na temat możliwości pozyskiwania zatrudnienia, spędzania aktywnie czasu wolnego, wśród osób w późnej dorosłości i ich rodzin;
• Aktywizowanie osób w późnej dorosłości do udziału w życiu kulturalnym i szeroko rozumianej aktywności społecznej.
• Promowanie współpracy międzypokoleniowej;
• Wypracowanie nowych form angażowania osób starszych w organizacyjne i programowe działania wybranych instytucji społecznych na terenie miasta Krakowa;
• Wzmacnianie kompetencji miękkich u osób starszych, poprzez szkolenia tematyczne prowadzone na terenie województwa małopolskiego i śląskiego.

Zarząd Fundacji Geriatrics ma nadzieję, że przez najbliższe lata uda mu się osiągnąć takie cele jak:

• Zintegrować osoby w późnej dorosłości z innymi mieszkańcami miasta Krakowa;
• Zwiększyć poczucia bezpieczeństwa, poprawić stan zdrowia i kondycje fizyczną osób starszych;
• Poprawić wizerunek seniorów w społeczeństwie polskim;
• Aktywizować seniorów do działań lokalnych w mieście Krakowie;
• Zmniejszyć poczucie wykluczenia społecznego osób w późnej dorosłości;
• Zwiększyć wiedzę seniorów o  dostępności do usług medycznych na terenie miasta Krakowa;
• Zwiększyć świadomość i skuteczność działań osób starszych w obronie własnych praw i potrzeb;
• Zdobycie przez pracowników instytucji pomocowych, kultury i innych działających na rzecz osób starszych, nowych kompetencji i umiejętności w zakresie współpracy z osobami w późnej dorosłości.
• Wypracowanie dobrych kanałów komunikowania się i docierania z ofertą instytucji kultury do osób w późnej dorosłości.

Zarząd Fundacji Geriatrics będzie prowadził  publikację monografii naukowej  „Geriatrics” podejmując w niej zagadnienia specyfiki późnej dorosłości i polityki senioralnej, przy współpracy z wieloma instytucjami naukowymi i społeczno – kulturalnymi.

Pierwsza publikacja „Geriatrics” w trakcie przygotowania.

Close Menu