I Posiedzenia Zarządu Fundacji Geriatrics (29.06.2018r)

I Posiedzenia Zarządu Fundacji Geriatrics (29.06.2018r)

Dnia 29.06.2018r odbyło się I Posiedzenie Zarządu Fundacji Geriatrics w Krakowie, ul. Drożdżowa 2. Posiedzenie prowadziła Pani Prezes Fundacji Marzena Woźniak. W trakcie posiedzenia Prani Prezes omówiła następujące tematy:

 1. Podsumowana została akcja „Wielka Zbiórka Książek” (numer 2018/380/OR), która trwała od 02.2018r do 31.05.2018r.

Fundacja Geriatrics z siedzibą w Krakowie, 31-542 Kraków, ul. Sądowa 7/39 zebrała łącznie 1169 szt.(tysiąc sto sześćdziesiąt dziewięć) książek, które w całości przekazała do dwóch instytucji:

a)Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych –Hospicjum Jana Pawła II w Żorach, protokołem z dnia 13.02.2018r, w ilości 120 szt. (protokół przekazania książek z dnia 13.02.2018r)

b)Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Serdeczna Troska” w Krakowie, protokołem z dnia 26.02.2018r, w ilości 321 szt. oraz protokołem z dnia 22.05.2018r, w ilości 728szt. ( protokoły przekazania książek z dnia 26.02.2018r, 22.05.2018r).

Różnica w ilości przekazanych książek do w/w instytucji wynikała z potrzeb samych instytucji odbierających książki, gdzie Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych –Hospicjum Jana Pawła II w Żorach deklarowało możliwość przyjęcia książek w ilości 120szt, a resztę książek przyjął na swój stan Zakład Opiekuńczo-Leczniczego „Serdeczna Troska” w Krakowie.

Zarząd Fundacji Geriatrics serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które tak aktywnie włączyły się w w/w akcję.

 1. W dalszej części posiedzenia Pani Prezes Marzena Woźniak podsumowała przebieg badań internetowych, które trwają od stycznia 2018r do nadal, dot. Badania jakości komunikacji małżeńskiej i skłonności osób dorosłych do zabiegów podwyższających lub obniżających nastrój. Prezes poinformowała uczestników posiedzenia, że do dnia dzisiejszego zebrano ponad 120 ankiet internetowych, które obecnie przygotowywane są do opracowania statystycznego.
 2. Kolejnym etapem posiedzenia było podsumowanie konkursu ogłoszonego przez Fundację Geriatrics, trwającego od 18.02.2018r do 30.05.2018r, pt. „Moja wizja życia w późnej dorosłości. Konkurs polega na napisaniu artykułu w dowolnej formie (esej, recenzja, itp.), a następnie wysłanie go na adres: biuro@fundacjageriatrics.pl. Komisja dokonała oceny nadesłanych prac i stwierdziła, że tylko dwie prace spełniły warunki regulaminu konkursu i one zostały poddane ocenie. Wyłoniono dwóch finalistów konkursu:

I miejsce zajął Pan – Adolf Potocki

II miejsce zajęła Pani –Olga Trzos

Gratulujemy finalistom i zapraszamy inne osoby do uczestnictwa w kolejnych konkursach Fundacji Geriatrics.

Finaliści konkursu w najbliższym czasie otrzymają nagrody rzeczowe książki (ufundowane przez Prezesa Fundacji Marzenę Woźniak) i dyplomy  potwierdzające uczestnictwo w w/w konkursie.

 1. Następny punkt sprawozdania dotyczył omówienia współpracy z Stowarzyszeniem Manko z Krakowa. Pani Prezes przypomniała wszystkim, że dnia 02.2018r Zarząd Fundacji Geriatrics miał przyjemność spotkać się z Prezesem Stowarzyszenia Manko, Redaktorem naczelnym ogólnopolskiego magazynu Głosu Seniora, Panem Łukaszem Salwarowskim oraz współpracownikami Stowarzyszenia w celu podpisania porozumienia o wzajemnym partnerstwie. W ramach tego partnerstwa przedstawiciele Zarządu Fundacji Geriatrics mogą publikować swoje artykuły w ogólnopolskim magazynie Głos Seniora. Dotychczas ukazał się w kwietniowym magazynie nr 38/05.2018 artykuł wiceprezes Elżbiety Żytyńskiej-Chwast, pt. Rozumienie seksualności w późnej dorosłości. Serdecznie zapraszamy wszystkich do czytania ogólnopolskiego magazynu „Głos Seniora„.
 2. Kolejnym punktem spotkania było podsumowanie spotkań prowadzonych w ramach Grupy Balinta, której przewodziła Katarzyna Owsiany. Pani Prezes przekazała uczestnikom spotkania, że w najbliższym czasie zostaną przekazane zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w Grupie Balinta. W związku z tym, że zmienił się skład uczestników Grupy Balinta, na dzień dzisiejszy spotkania tej grupy zostają zakończone.
 3. Następny tematem spotkania była ogólnopolską zbiórka publiczną do puszek kwestarskich, skarbonek stacjonarnych, pt. „Złotówka na aktywizację młodości w późnej dorosłości„, nr. zbiórki 2018/1249/OR, którą Fundacja Geriatrics powinna prowadzić od dnia 19.03.2018r do 19.03.2019r, do puszek kwestarskich, skarbonek stacjonarnych.

Celem tej zbiórki publicznej jest pomoc podopiecznym Fundacji Geriatrics i innym osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym, członkom ich rodzin w zakresie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez:

 1. a) organizowanie i prowadzenie bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych w Krakowie, ul. Drożdżowa 2,

b)edukacja i profilaktyki zdrowia w późnej dorosłości,

 1. c) propagowanie zdrowego stylu życia u osób 50+,
 2. d) organizowanie i prowadzenie badań naukowych dot. późnej dorosłości,
 3. e) wydanie monografii dot. późnej dorosłości,
 4. f) promocja i organizacja wolontariatu,

g)organizacja Żorskiej konferencji Ludzie motyle dnia 16.11.2018r w Żorach, Krakowskiej Konferencji Ludzie motyle, dnia 06.12.2018r w Krakowie.

Pani Prezes przekazała, że na dzień dzisiejszy jeszcze nie rozpoczęto zbierania środków finansowych, ponieważ zakończenia wymagały wcześniejsze działania.

Podczas spotkania omówiono jak będą opisane i zaplombowane puszki kwestarskie.

 1. W kolejnej części spotkania omówiono przebieg badań ankietowych, pt. „Poczucie sensu życia, a emocjonalne ustosunkowanie do upływu czasu przez osoby w późnej dorosłości”. Osobami odpowiedzialnymi za badania są: Marzena Woźniak, Marta Piestrzyńska, Patrycja Cyrych, Elżbieta Żytyńska-Chwast, Berta Dąbek.
 2. Podczas spotkania Pani Prezes poinformowała uczestników spotkania, że w dniach 16.06.2018, 17.06.2018, 23.06.2018, 24.06.2018 przedstawiciele Zarządu Fundacji uczestniczyli w Piknikach Krakowskich organizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Na dzień dzisiejszy Zarząd Fundacji planuje jeszcze uczestnictwo w jednym Krakowskim Pikniku w Parku Bednarskiego dnia 30.06.2018r.
 3. Na koniec spotkania został poruszony temat projektu złożonego pozakonkursowo do Fundacji PZU. Projekt przeszedł pozytywną weryfikację i otrzymał zgodę na dofinansowanie w wysokości 21.000. Podczas spotkania Prezes poinformowała wszystkich, że w trakcie jest podpisywanie umowy na realizację w/w projektu.
 4. Omówiono bieżące sprawy Fundacji Geriatrics.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Prezes Fundacji

Marzena Woźniak

Close Menu