INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o chronię danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie Ogólne”) informujemy, iż:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Geriatrics, ul. Sądowa 7/39, 31-542 Kraków.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

  • przeprowadzenia procesu rekrutacji wolontariuszy do pomocy przy realizacji projektów Fundacji Geriatrics,
  • organizacji wolontariatu – przed okres niezbędny do realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa na Administratora.

II. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia kandydatury.

III. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.

IV. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w wolontariacie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: biuro@fundacjageriatrics.pl .

V. Od dnia 25 maja 2018 r. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

VI. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w prawidłowej realizacji wolontariatu.

VII. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

VIII. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych .

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNDACJE GERIATRICS

 

Close Menu