Nasze działania

Fundacja Geriatrics od 01.02.2018r prowadzi następujące działania:

1. Darmowe porady prawne w Krakowie, ul. Drożdżowa 2, więcej informacji znajdziecie Państwo klikając w link:  DARMOWE PORADY PRAWNE PLAKAT 

2. Darmowe porady psychologiczne w Krakowie, ul. Drożdżowa 2, więcej informacji znajdziecie Państwo klikając w link:  DARMOWE PORADY PSYCHOLOGICZNE PLAKAT

3. Ogólnopolska akcja „Wielka zbiórka książek” na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Serdeczna Troska” w Krakowie, więcej informacji znajdziecie Państwo klikając w link: WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK

4. Konkurs na najlepszy artykuł w dowolnej formie (felieton, recenzja, wywiad, itp.), pt. „Moja wizja życia w późnej dorosłości„; konkurs trwa do 30.05.2018r, wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25.06.2018r, więcej informacji znajdziecie Państwo klikając w link: Konkurs Moja wizja życia w późnej dorosłości. Patronat medialny nad ogólnopolską akcją „Wielka zbiórka książek” oraz nad konkursem „Moja wizja życia w późnej dorosłości” objął ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów Głos Seniora.

5. Organizacja Żorskiej Konferencji „Ludzie Motyle” w dniu 16.11.2018r, Krakowskiej Konferencji „Ludzie Motyle” w dniu  07.12.2018r. Obie konferencje są objęte patronatem honorowym Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

6. Ogólnopolski konkurs na scenariusz przedstawienia „Szalony Dzień Dziecka Antoniego i Ani”

7. Ogólnopolska zbiórka publiczna do puszek kwestarskich, skarbon stacjonarnych na rzecz osób starszych, prowadzona w okresie od 19.03.2018r do 19.03.2019r, pt. Złotówka na aktywizację młodości w późnej dorosłości”, nr. zbiórki 2018/1249/OR, link http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/szczegoly-zbiorki.xhtml .

8. Współpraca międzynarodowa z Pracownią Terapeutyczną ALFA z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 136 Sevenfields, Highworth SN67 NQ.

Głównym celem działalności Pracowni Terapeutycznej ALFA  jest prowadzenie terapii dla dzieci i dorosłych na terenie Wielkiej Brytanii i Olkusza, za pomocą wysoko wyspecjalizowanego sprzętu medycznego, jak również prelekcje i szkolenia dotyczące zaburzeń, wsparcia wychowawczego, form terapii. Pracownia Terapeutyczna Alfa planuje aktywnie wspierać działania Fundacji Geriatrics w  formie wykładów, prelekcji, konsultacji z obszaru wszystkich działań pomocowych i wspólnotowych na rzecz osób starszych. Informacje o Pracowni Terapeutycznej ALFA znajdziecie na FB oraz na stronie internetowej:  www.pracowniaterapeutyczna.eu .

9. Działalność naukowa: badania internetowe, pt.: „Jakości komunikacji małżeńskiej i skłonności osób dorosłych do zabiegów podwyższających lub obniżających nastrój”, badania kwestionariuszowe, pt. „Poczucie sensu życia, a emocjonalne ustosunkowanie się do upływu czasu przez osoby w późnej dorosłości, publikacja cyklu artykułów w ogólnopolskim magazynie „Głos Seniora” dot. seksualności osób w późnej dorosłości.

10. Organizacja i prowadzenie Klubu Aktywnego Seniora w Krakowie, ul. Drożdżowa 2.

fg-logo-header

1. Fundacja Geriatrics swoje cele statutowe będzie realizować poprzez:
1.1. współdziałanie z organami administracji, instytucjami publicznymi, organizacjami samorządów zawodowych, organizacjami i instytucjami społecznymi lub gospodarczymi,
1.2. przedstawianie właściwym organom postulatów i opinii w sprawach związanych z celami oraz
z działalnością Fundacji,
1.3. organizowanie, m.in. konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń, konkursów,
1.4. wydawanie czasopism, podręczników, opracowań, oraz innych publikacji związanych z celami Fundacji,
1.5. prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego i seksuologicznego, w szczególności osób starszych,
1.6. prowadzenie terapii psychologicznej, psychoterapeutycznej i seksuologicznej, w szczególności osób starszych,
1.7. realizacje i współrealizacje m.in. programów, projektów i udział w konkursach organizowanych przez inne organizacje,
1.8. udzielanie pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie, zagrożonym wykluczeniem społecznym, chorym psychicznie, uzależnionym, niepełnosprawnym lub będącym w innych kryzysach życiowych,
1.9. opracowywanie i realizowanie programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w tym powiązanych z relacjami międzypokoleniowymi,
1.10. opracowywanie i realizowanie programów korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc, w tym powiązanych z relacjami międzypokoleniowymi.
1.11. prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym powiązanym z relacjami międzypokoleniowymi,
1.12. promowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów poprzez m. in. prowadzenie mediacji,
1.13. organizowanie, wdrażanie i monitorowanie w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego, gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym powiązanych z relacjami międzypokoleniowymi.
1.14. prowadzenie całodobowej opieki osób starszych,
1.15. organizowanie, finansowanie budowy, remontów mieszkań, domów, dla osób starszych i osób w trudnej sytuacji życiowej,
1.16. tworzenie i opracowywanie programów multimedialnych (m.in. programów na urządzenia mobilne) do rehabilitacji osób starszych,
1.17. zakup m.in. żywności, środków higieny i innych artykułów codziennego zapotrzebowania,
1.18. organizowanie oraz finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania placówek opiekuńczych, oświatowych, medycznych, domów opieki społecznej oraz domów seniora,
1.19. organizowanie i finansowanie koncertów, szkoleń, akcji społecznych, debat, konferencji oraz innych wydarzeń dla seniorów i ich rodzin.
1.20. organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych,
1.21. organizowanie akcji zbierania podpisów w sprawie zmiany przepisów prawa.
1.22. Zakup leków i środków medycznych dla seniorów,
1.23. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych dla osób starszych i ich rodzin,
1.24. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych dla seniorów i ich rodzin.
1.25. Fundowanie stypendiów dla osób opracowujących działania promujące dobre postawy prospołeczne wobec osób starszych,
1.26. Organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla osób starszych,
1.27. Przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celów Fundacji oraz organizowanie i finansowanie nieodpłatnych konferencji i seminariów w zakresie realizacji tego celu,
1.28. Skupianie wokół celów Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami w szczególności przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych, medycznych i naukowych,
1.29. Upowszechnianie w Internecie, środkach masowego przekazu w formie, m. in. audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw, wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,
1.30. Obrót nieruchomościami w celu realizacji zadań statutowych Fundacji,
1.31. Organizowanie i finansowanie specjalistycznych wizyt domowych u osób starszych,
1.32. Prowadzenie świetlic oraz zajęć dziennych dla osób starszych,
1.33. Pomoc osobom i środowiskom osób starszych, w tym reprezentowanie ich przed organami administracyjnymi w granicach dopuszczalnych przez prawo,
1.34. Propagowanie problematyki o charakterze penitencjarnym i postpenitencjarnym dla osób starszych,
1.35. Edukacja, aktywizacja zawodowa i szkoleniowa wolontariuszy działających na rzecz realizacji celów statutowych i sprzyjających rozwojowi Fundacji,
1.36. Podejmowanie innych dopuszczalnych przez prawo inicjatyw, zgodnych z celami statutowymi.

Close Menu