O Fundacji „GERIATRICS” w Krakowie

Fundator Fundacji „GERIATRICS” Marcin Chwast, ur. 22.09.1936r.

Dnia 26.06.2017r Pan Marcin Chwast złożył w Kancelarii Notarialnej w Krakowie oświadczenie o ustanowieniu Fundacji „Geriatrics”(Repertorium A numer 4857/2017)

1. Celem Fundacji jest praca na rzecz osób starszych, w szczególności:
1.1. podtrzymywanie i upowszechnianie wysokich standardów działalności na rzecz zdrowia
i kondycji psychicznej osób starszych oraz współpraca z ekspertami w tym zakresie,
1.2. przeciwdziałanie dyskryminacji, przemocy, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych i ich rodzin,
1.3. promocja i organizacja wolontariatu,
1.4. działalność opiniotwórcza w zakresie edukacji społeczeństwa na temat gerontologii, geriatrii, konsultacji problemów z organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi i rządowymi oraz innymi środowiskami,
1.5. działanie na rzecz propagowania wiedzy o gerontologii, geriatrii, upowszechniania metod terapeutycznych wobec osób starszych i ich rodzin,
1.6. działalność badawczo-naukowa dotycząca osób starszych i ich funkcjonowania społecznego,
1.7. doradztwo zawodowe, aktywizacja zawodowa między innymi poprzez prowadzenie konferencji, szkoleń, warsztatów, profilaktyki i promocji osób starszych,
1.8. prowadzenie profilaktyki i kompleksowych programów pomocy osobom starszym i ich rodzinom między innymi uwikłanym w przemoc w rodzinie, będącym w kryzysie życiowym, chorym psychicznie, skazanym, niepełnosprawnym (pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna, terapeutyczna),
1.9. tworzenie placówek świadczących pomoc osobom starszym będącym w trudnej sytuacji życiowej dla poprawy ich jakości życia,
1.10. działalność w zakresie, między innymi prowadzenia domów opieki społecznej, placówek opiekuńczych, domów dziennego pobytu, świetlic terapeutycznych, punktów konsultacyjnych dla ofiar przemocy domowej, dla osób starszych i ich rodzin,
1.11. udzielanie pomocy placówkom opiekuńczym, oświatowym, medycznym, domom opieki społecznej oraz domom seniora,
1.12. prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej,
1.13. pomoc w społecznej readaptacji osób starszych skazanych w celu przeciwdziałania powrotowi do przestępstwa,
1.14. kształtowanie postaw prospołecznych w środowisku lokalnym na rzecz osób starszych,
1.15. prowadzenie działalności informacyjno–edukacyjnej w przedmiocie działań probacyjnych dotyczących osób starszych,
1.16. przeciwdziałanie uzależnieniom i innym patologiom społecznym osób starszych i członków ich rodzin, w tym powiązanych z relacjami międzypokoleniowymi,
1.17. promocja alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje i sprawiedliwości naprawczą oraz innych polubowne formy rozwiązywania sporów i konfliktów,
1.18. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród osób starszych i członków ich rodzin,
1.19. działalność kulturalna i artystyczna na rzecz osób starszych i ich rodzin,
1.20. działalność wspierająca zakup sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego dla osób starszych,
1.21. tworzenie i opracowywanie programów multimedialnych (m.in. programów do urządzeń mobilnych) do rehabilitacji osób starszych,
1.22. działalność wspierająca dla organizacji pozarządowych dotycząca osób starszych i ich rodzin,
1.23. działalność wydawnicza i dziennikarska,
1.24. działalność prawnicza realizowana poprzez konsultacje, doradztwo oraz edukację prawną,
1.25. prowadzenie działalności w zakresie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, w szczególności pomoc osobom starszym,
1.26. współpraca międzynarodowa w zakresie działań statutowych.

Kilka słów od Fundatora Marcina Chwast, założyciela Fundacji Geriatrics w Krakowie, 05.07.2017r,

„Starość” nie musi oznaczać bierności, choroby, samotności, wręcz przeciwnie może to być czas aktywnej realizacji własnych pasji i marzeń.

Osoby starsze to ogromny potencjał, który powinien być wykorzystany przez organizacje pozarządowe i społeczności lokalne. To przede wszystkim nieocenione źródło tak zwanej wiedzy pragmatycznej, czyli wiedzy budowanej na podstawie długoletnich życiowych i zawodowych doświadczeń.

Role pełnione przez zdrowych starszych ludzi w społeczeństwie oraz potrzeby ludzi w podeszłym wieku obecnie są przedmiotem wielu dyskusji i badań naukowych we współczesnym społeczeństwie. W przypadku osób starszych pojawia się konieczność przystosowania się, do pojawiających się nieciągłości niektórych przynajmniej ról społecznych. Ponadto dużo dyskutuje się na temat rozwoju demograficznego w Polce w przyszłości.

Obecnie Polska znalazła się w takim momencie rozwoju demograficznego, że nawet wzrost współczynnika dzietności do poziomu gwarantującego prostą zastępowalność pokoleń (2,1-2,15) nie spowoduje odwrócenia procesu starzenia się społeczeństwa i nie powstrzyma zmniejszania się liczby ludności w kraju (Raport Urzędu Statystycznego, 2014). Zgodnie z założeniami opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny prognozy demograficznej, obejmującej okres do 2050 r., w przyjętej perspektywie może wystąpić znaczne zmniejszenie liczby dzieci i osób dorosłych, zaś zwiększy się liczba i udział osób starszych o 30% , szczególnie na obszarach wiejskich, natomiast w miastach zbliży ilość tych osób do 35%. Ogółem można powiedzieć, że liczebność osób starszych do 2050r może zwiększyć się o 5,4 mln (Raport Urzędu Statystycznego, 2014).
Rozwój nauki w różnych dziedzinach wpływa na poprawę jakości życia, postęp w dziedzinie medycyny, co ogranicza wpływ chorób na długość trwania życia. Obecnie średnia długość życia człowieka wciąż rośnie, przy czym kobiety zazwyczaj żyją dłużej niż mężczyźni (J. Bancroft, 2011s, 249). Bancroft uważa, że tendencje te pociągają za sobą trzy następstwa:
-wzrost liczby osób starszych
-wzrost liczby osób zdrowych i wymagających opieki,
-dominację kobiet w starszych grupach wiekowych ( za: Bancroft, 2011, s. 249 ).
Zgodnie z założeniami prognozy Raportu Urzędu Statystycznego (2014) wydłuży się dalsze trwanie życia osób, które w 2050 r. będą w wieku 65 lat lub starszym w ten sposób, żeurodzony w 2050 r. mężczyzna będzie miał przed sobą średnio 81,1 lat życia, a więc o 9 lat więcej niż w 2013 r., natomiast przeciętne trwanie życia kobiet wyniesie 87,5, czyli o 6,4 lat dłużej niż obecnie.
Ponadto prognozuje się, że wraz z zwiększeniem się liczby osób starszych, wydłużeniem się ich życia wzrośnie liczba gospodarstw domowych z osobami starszymi, samotnymi (Raport Urzędu Statystycznego, 2014). Należy liczyć się z poważnym narastaniem problemu samodzielnej egzystencji osób starszych, a szczególnie wśród seniorów wymagających pomocy – opieki, leczenia i rehabilitacji” (Raport Urzędu Statystycznego, 2014) .
Uwzględniając strukturę według płci w końcu prognozowanego okresu kobiety będą stanowiły 64% tej grupy. Zgodnie z założeniami prognozy opisanej w Raport Urzędu Statystycznego (2014) osoby, co najmniej 80-letnie, w 2050 r. mogą stanowić 10,4% populacji kraju, podczas gdy w 2013 r. było ich 3,9%. Spośród 3,5 mln mieszańców Polski będących w 2013 r. w wieku 80 lat i więcej, w końcowym roku prognozy ponad 59 tys. może ukończyć 100 lat” (Raport Urzędu Statystycznego, 2014).
Prognozuje się, że na przestrzeni najbliższych 20 lat zwiększy się świadomość i znaczenie dobrego zdrowia, zdrowego stylu życia, rozumianego, jako stan dobrego- fizycznego, psychicznego i społecznego- samopoczucia osób starszych. Obecne ten styl życia jest szczególnie propagowany wśród dzisiejszych 40-50-latków. Zatem, należy spodziewać się pozytywnych zmian w stanie zdrowia ludności, a także w jego samoocenie, tj. zwiększenia wskaźnika osób określających swoje zdrowie, jako dobre lub bardzo dobre – szczególnie w młodszych grupach osób starszych” (Raport Urzędu Statystycznego, 2014). Ponadto prognozuje się, że w najbliższych latach może wzrosnąć aktywność zawodowa ludności w starszym wieku. Proces ten będzie dotyczył przede wszystkim najmłodszej grupy (65-69 lat). Współczynnik aktywności zawodowej może także wzrosnąć w starszych rocznikach, ponieważ wiek emerytalny będą osiągać coraz więcej lepiej wykształcone grupy osób, posiadających doświadczenie zawodowe i wyższy poziom kwalifikacji zawodowych” (Raport Urzędu Statystycznego, 2014).
Szybki postęp w dziedzinie medycyny umożliwiający wcześniejsze i dokładniejsze diagnozowanie chorób, a tym samym skuteczniejsze ich leczenie, prowadzenie zdrowego stylu życia, zmiana diety, jak również działania rządu, prowadzące do zapewnienia odpowiednich warunków życia, pracy, kształcenia, kultury fizycznej oraz wypoczynku i rekreacji prawdopodobnie będzie wpływać na stałą poprawę kondycji zdrowotnej Polaków, a tym samym ich dłuższe życie.

W przypadku osób starszych pojawia się konieczność przystosowania do pojawiających się nieciągłości niektórych przynajmniej ról społecznych. Aby to przystosowanie przebiegało bezkolizyjnie konieczne jest posiadanie odpowiednich kompetencji społecznych, które pomoże Państwu nabyć moja Fundacja Geriatrics.

  • Terenem działania Fundacji Geriatrics jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zarząd Fundacji

Prezes Elżbieta Żytyńska-Chwast

V-ce Prezes Marek Chwast

IMG_20181231_195659

V-ce Prezes Patrycja Cyrych

Patrycja

Rada Fundacji

Berta Dąbek

Marta Piestrzyńska

Agnieszka Widomska

KRS : 0000705489

NIP: 6751629658

Regon: 36898282500000

 

 

Opis działalności Fundacji Geriatrics

(na dzień 31.05.2019r)

 

                    Głównym celem działalności Fundacji Geriatrics jest aktywizacja osób w późnej dorosłości, poprzez integrację międzypokoleniową, poszerzanie świadomości na temat promocji zdrowia i zachowań zdrowotnych,  tworzenie płaszczyzn animacji środowiskowej ukierunkowanej na rozwój i wzmacnianie potencjału i podmiotowości osób starszych, upowszechnianie wiedzy o odzyskiwaniu niepodległości i odbudowie polskiej państwowości na poziomie lokalnym.

 

                   Obecnie Fundacja Geriatrics prowadzi Centrum Aktywności Seniorów (projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa) i Klub Aktywnego Seniora w Krakowie (projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji PZU). Stałą przynależność do w/w placówek zadeklarowało 35 osób w wieku 50+, które regularnie uczestniczą w proponowanych przez Fundacje warsztatach. Fundacja Geriatrics prowadzi bezpłatne wsparcie psychologiczne i prawne dla seniorów,  w 2018r przeprowadziła dwie konferencje naukowe dot. starzenia się, tj. 16.11.2018r Żorską Konferencję Ludzie Motyle, 07.12.2018r Krakowską Konferencję Ludzie Motyle. Obie konferencje uzyskały patronat honorowy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Close Menu